SukcesNa obszarze transgranicznym Polska – Litwa zauważa się ciągły rozwój katalogu zagrożeń dla środowiska. Jednym z istotnych niebezpieczeństw wymagających zorganizowanego działania są w ostatnich latach pożary (łąk, lasów, torfowisk). Pożary zagrażają zwierzętom i ludziom, niszczą środowisko naturalne, obniżają plony, a do atmosfery przedostaje się szereg trujących związków chemicznych. Odpowiedzią na te zagrożenia była realizacja projektu p.n. „Wzmocnienie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu transgranicznego Interreg Litwa-Polska, w którym uczestniczyła Gmina Sztabin w partnerstwie z Gminą Dąbrowa Białostocka i Gminą Kalwaria na Litwie.

Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności wspólnych działań samorządów gminnych poprzez wzmocnienie potencjału kadrowego i sprzętowego podlegającym im jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru transgranicznego Polski i Litwy.

W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania:

- zakupiono sprzęt strażacki w postaci 3 samochodów pożarniczych oraz specjalistycznych uniformów

- zorganizowano wspólne ćwiczenia operacyjne dla ratowników OSP oraz szkolenia ratowników OSP z zakresu udzielania pierwszej pomocy

- zorganizowano pikniki promujące projekt wśród społeczności lokalnych

3 grudnia 2017 roku na placu przykościelnym w Sztabinie odbył się uroczysty piknik, który swoją obecnością zaszczycili: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Mieczysław Kazimierz Baszko, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej - Romuald Gromacki, Mer Gminy Kalwaria Vincas Plikaitis wraz z delegacjami towarzyszącymi, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - starszy brygadier Andrzej Sobolewski, Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie kpt. Marek Narel, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Augustowie starszy kpt. Wojciech Hryń, Komendant Posterunku Policji w Lipsku aspirant sztabowy Wojciech Protasiewicz, Prezes OSP w Sztabinie druh Janusz Mielniczek, Komendant jednostki OSP w Sztabinie druh Marcin Grzenda, Prezes firmy Consulting, która opracowała i rozlicza projekt Tomasz Perkowski, Wójt Gminy Sztabin Tadeusz Drągiewicz wraz z Radnymi Gminy, druhowie strażacy jednostek OSP z terenu Gminy Sztabin oraz liczni mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęto Mszą świętą w kościele parafialnym w Sztabinie, którą celebrował ksiądz proboszcz Jerzy Galiński. Bezpośrednio po Mszy św. wszyscy udali się na plac przed kościołem, gdzie odbył się piknik.

Rozpoczęto go wyświęceniem przez proboszcza zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a następnie córka druha (Komendanta jednostki OSP Sztabin) przybliżyła historię 90-lecia miejscowej straży. Wójt Gminy Sztabin Tadeusz Drągiewicz wraz Przewodniczącym Rady Gminy Pawłem Karpem w ręce Prezesa, Komendanta i kierowcy OSP Sztabin uroczyście przekazali samochód. Przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Sztabin Tadeusz Drągiewicz, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Romuald Gromacki, Mer Gminy Kalwaria Vincas Plikaitis, Przewodniczący Rady Gminy Sztabin Paweł Karp i Prezes OSP Sztabin druh Janusz Mielniczek. W dalszej części nastąpił chrzest. Samochód otrzymał imię FLORIAN, a honory ojca chrzestnego pełnił Wójt Gminy Sztabin.

Historię poszczególnych jednostek OSP przedstawił Prezes Zarządu Powiatowego Oddziału Związku OSP w Augustowie Krzysztof Waszkiewicz, po czym nastąpiło przekazanie pozostałych samochodów. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Jelcz 004 pozyskany z OSP Sztabin przekazany został Jednostce OSP Jastrzębna Pierwsza. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki STAR 244L pozyskany z jednostki OSP Jastrzębna Pierwsza przekazano jednostce OSP Jagłowo.

Miłym akcentem pikniku było wręczenie odznaczeń i nagród. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP nadało: Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza Tadeuszowi Drągiewiczowi za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, natomiast druhowi Januszowi Mielniczkowi Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku nadało druhowi Antoniemu Stankiewiczowi Podlaski Krzyż Floriański. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Augustowie Odznakę Wzorowy Strażak nadało druhom: Mateuszowi Mielniczkowi, Marcinowi Walijewskiemu i Mariuszowi Walijewskiemu.

Gratulacje i podziękowania przekazali: Poseł RP Mieczysław Kazimiesz Baszko, Zastępca Komendanta PPSP w Augustowie kpt. Marek Narel oraz burmistrzowie Gmin uczestniczących w projekcie. Osoby zaangażowane w realizację projektu otrzymały upominki w postaci symbolicznych samochodów strażackich. Piknik zakończył się prezentacją możliwości gaśniczych samochodu.

Mieszkańcy gminy serdecznie dziękują Wójtowi Tadeuszowi Drągiewiczowi, pracownikom Gminy Sztabin i Prezesowi OSP Sztabin Januszowi Mielniczkowi za zaangażowanie w realizację projektu i dbałość o nasze bezpieczeństwo. Zakup tak wysokiej klasy samochodu ratowniczo-gaśniczego był niezwykłym wydarzeniem w historii Sztabina, o czym świadczyło „wystrzałowe” powitanie samochodu przez licznie przybyłych mieszkańców.

Realizacja niniejszego projektu była przekonującym dowodem, że dobra współpraca, zarówno w obrębie gminy, jak i między gminami kończy się sukcesem.

Zapraszamy do obejrzenia galerii