„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”
w ramach zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Sztabinie”

Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie otrzymało dofinansowanie na zadanie pt. „Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Sztabinie” realizowane w ramach Programu Rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie otrzymało 20 tys. zł na realizację zadania "Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Sztabinie".

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”)

Centrum uczestniczy w programie "Sieć na kulturę", którego celem jest: podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury -GSIK - poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć, wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Obecnie w cotygodniowych warsztatach prowadzonych online, uczestniczą trzy grupy dzieci i młodzieży. Tematy zajęć to "Dziennikarstwo online" i "Projektowanie graficzne".

Dziękujemy uczestnikom i rodzicom za zaangażowanie, chęci i mile spędzony czas na nauce przez zabawę!

     

 JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU? - WSTĄP DO BIBLIOTEK PUBLICZNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY SZTABIN

W ramach projektu "Graj w Zielone" przeprowadzono konkurs wiedzy ekologicznej. Wzięli w nim udział 42 uczniów klas VII ze Szkoły Podstawowej w Sztabinie i Szkoły Podstawowej w Krasnymborze. Celem konkursu było kształtowanie postaw ekologicznych, podnoszenie świadomości ekologicznej, zrozumienie konieczności ochrony środowiska oraz sprawdzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej podczas, wycieczki do Zakładów Gospodarowania Odpadami w Dolistowie Starym i Koszarówce oraz pikniku.

Uczestnicy rozwiązali test składający się z 21 pytań. Laureatami zostali:

I miejsce: Ewelina Rzepko

II miejsce: Jakub Zawistowski, Kamil Maciulewski

III miejsce: Krystian Kulmacz, Dominik Drapczuk, Gabriela Stupak, Zuzanna Kurczyńska,Artur Kapla, Patrycja Bondziul, Mariusz Szyper, Wiktoria Wyszyńska, Dominik Suchwałko, Wiktoria Nowik

Uczestników nagrodzono zestawami gadżetów ekologicznych.

 

   

Celem  konkursu było aktywizowanie dzieci do proekologicznego stylu życia,  pogłębianie wiedzy na temat przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza, rozwijanie kreatywności i aktywności plastycznej. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Informację o nim przesłaliśmy drogą mailową do poszczególnych szkół. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęły 43 prace. Trzyosobowe jury wybrało najlepsze - przyznano 3 pierwsze miejsca, 5 – drugich i 4 trzecie. Laureaci otrzymali nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali zestawy gadżetów ekologicznych z logo WFOŚiGW. Wystawa prac znajduje się w siedzibie Centrum.

  

 

   

 

 

05.10.2021 r. odbyła się wycieczka uczniów klas VII i VIII ze szkół w Krasnymborze i Sztabinie do zakładów zagospodarowujących odpady w Dolistowie Starym i Koszarówce. Po przybyciu do Dolistowa, wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w kamizelki i kaski ochronne, a później zostali oprowadzeni po zakładzie, do którego trafiają odpady zebrane selektywnie - są „doczyszczane” i prasowane. Następnie udaliśmy się do Koszarówki, gdzie odpady komunalne są poddawane mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu w sortowni i kompostowni.

 

      

Projekt Edukacji Ekologicznej pt. „Graj w Zielone” przygotowany był z myślą o uczniach z trzech szkół z terenu gminy Sztabin tj. Szkoły Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie, Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze oraz Szkoły Podstawowej w Jaminach. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią realizacja projektu odbyła się  w innym terminie niż pierwotnie zakładano, a poszczególne zadania projektu wykonywano z przestrzeganiem obowiązujących na terenie szkół zaleceń.